เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล)
          ด้วย สพฐ. ได้แจ้งปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล DMC,  M-OBEC, B-OBEC, และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS)  เพื่อให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

หนังสือนำส่ง    ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล