ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 โครงการ ในการนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพนี้ โดยรายงานข้อมูลโครงการที่ 2 โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า และโครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ 
http://e-budget.jobobec.in.th  รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
      

     หนังสือนำ  โครงการที่ 2    โครงการที่ 5   คู่มือการกรอกค่าสาธารณูปโภค    คู่มือการกรอกระบบบัญชีฯ