ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) ซึ่งในการจัดสรรครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2560(ประมวล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 )โดยจัดสรรเบื้องต้นก่อน 70% ให้แก่โรงเรียนในสังกัด บัญชีจัดสรรดังแนบ สามารถดูได้จากแว็บไซต์ http://plan.bopp-obec.info และจะได้โอนเงินให้แก่โรงเรียนต่อไป ทั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง  2. บัญชีจักสรร