ในการนี้ สพฐ.ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2561 กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง(โครงการครูคลังสมอง) งบดำเนินงาน จำนวน 7 เดือน (มีนาคม-กันยายน 2561) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในอัตราค่าตอบแทนจ้าง 15,000 บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของเงินเดือนที่ได้รับให้กับบุคลากรรายเดิมและโรงเรียนเดิมทุกคน บัญชีจัดสรรดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร