ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ สพป.ปท.2 ดำเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานี ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. แนวทาง

3. แบบแจ้งรายชื่อ

4.แบบรายงานผล