ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการดำเนินการให้สอดคลองตามนโยบาย รวมทั้งการจัดทำงบแลกเป้า

ในการนี้ สพป.ปท.2 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามความต้องการจำเป็น และเกิดประโยชน์ต่อทางการ โดยดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานและแบบฟอร์มที่กำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.กรอบคำขอ

2.แบบคำขอ

3.หนังสือนำส่ง