สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนดังแนบ เสนอขอตั้งงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  โดยจัดทำ ปร.4-5-6 ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
หนังสือนำ/รายชื่อโรงเรียน   ปร.4-5-6   หนังสือ สพฐ