ด้วย สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้โรงเรียนทราบและดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ต่อไป 
     หนังสือนำ/สิ่งที่ส่งมาด้วย