ด้วย สพฐ. ขอให้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 รายงานข้อมูลรายการโต๊ะ-เอ้าอี้นักเรียน จำนวน  3 รายการ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  ในการนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ส่ง ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561  เวลา  12.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว
    หนังสือนำ    แบบสำรวจความต้องการ