ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2 จำนวน 67 โรงเรียน(รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. รายละเอียดประกอบการโอน