สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้โรงเรียนประชารัฐ กรอกข้อมูลคำของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่โรงเรียนเสนอขอลงในแบบฟอร์มที่ 1-8 ส่ง สพป. ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

หนังสือนำ/สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มที่ 2-4  แบบฟอร์มที่ 5-7 
แบบฟอร์มที่ 8