ด่วนที่สุด

เรื่อง การรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ครั้งที่ 4)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

                   ตามที่ขอให้โรงเรียนรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เว็บไซต์ภาคกลาง ที่ http://eme1.obec.go.th/~eme62/ (หรือไปที่เว็บไซต์ สพฐ. ไปที่เว็บไซต์สำนัก ในสังกัด สพฐ. สำนักติดตามและประเมินผล ไปที่ e-MES ภาคกลาง) กรอก user name และ password ของโรงเรียน ที่ช่องเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้าสู่ระบบ ไปที่ปี 2561 ไปที่รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน            แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลตามคำชี้แจงให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 และขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานเข้าระบบครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 และ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจนสิ้นสุดโครงการ นั้น

ในการนี้ จากการตรวจสอบระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. พบว่า มีโรงเรียนยังไม่เข้าไปรายงาน จำนวน 33 โรง ได้แก่ 1) วัดอัยยิการาม 2) วัดขุมแก้ว 3) ธัญญสิทธิศิลป์ 4) วัดมูลจินดาราม5) วัดเขียนเขต 6) วัดแสงสรรค์ 7) ทองพูลอุทิศ 8) วัดแจ้งลําหิน 9) วัดประยูรธรรมาราม 10) วัดเกตุประภา      11) เจริญดีวิทยา 12) วัดดอนใหญ่ 13) วัดลานนา 14) วัดทศทิศ 15) ชุมชนวัดทําเลทอง 16) วัดชัยมังคลาราม    17) วัดโสภณาราม 18) แสนจําหน่ายวิทยา 19) วัดนพรัตนาราม 20) วัดธรรมราษฏร์เจริญผล 21) ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 22) คลอง 11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) 23) วัดโปรยฝน 24) วัดราษฎรบํารุง 25) วัดเจริญบุญ 26) วัดแสงมณี 27) วัดจุฬาจินดาราม 28) หิรัญพงษ์อนุสรณ์ 29) วัดศรีคัคณางค์ 30) วัดสุขบุญฑริการาม 31) วัดสอนดีศรีเจริญ 32) วัดพวงแก้ว และ 33) นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ จึงขอให้ท่านเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลเข้าระบบโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. เพื่อที่ สพฐ. และ สพป.ปท. 2 จะนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการในการประชุมวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจนสิ้นสุดโครงการ

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การตอบแบบติดตามในระบบดังกล่าว เป็นการรายงานเฉพาะในส่วน           ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงรายงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ต้องตอบทุกข้อ คือ เมื่อรายงานข้อ 1. มีเครือข่ายUniNetไหมว่า ไม่มีหรือมีแล้ว เช่น รายงานว่าไม่มีก็ตอบข้อ 2 ถ้ารายงานว่ามีก็ไม่ต้องตอบข้อ 2 แล้วพิจารณาตอบข้อถัดไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน

สพป.ปท. 2

18 มกราคม 2561