เรื่อง  การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

           ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้สถานศึกษาส่งครู ICT โรงเรียนละ 1 คน เข้าประชุมทางไกลเรื่อง "การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา" ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 

หนังสือนำส่ง