ด่วนที่สุด

เรื่อง การรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ครั้งที่ 2)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

                   ตามที่ขอให้โรงเรียนรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เว็บไซต์ภาคกลาง ที่ http://eme1.obec.go.th/~eme62/ (หรือไปที่เว็บไซต์ สพฐ. ไปที่เว็บไซต์สำนัก ในสังกัด สพฐ. สำนักติดตามและประเมินผล ไปที่ e-MES ภาคกลาง) กรอก user name และ password ของโรงเรียน ที่ช่องเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้าสู่ระบบ ไปที่ปี 2561 ไปที่รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน            แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลตามคำชี้แจงให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานเข้าระบบครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจนสิ้นสุดโครงการ

กลุ่มนโยบายและแผน

สพป.ปท. 2

9 มกราคม 2561