เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
         ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายงดใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่าย MOENet ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต  รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยนี้

รายละเอียดหนังสือนำส่ง