ด่วนที่สุด

เรื่อง การรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

                   ด้วยขณะนี้ สพฐ. ได้เปิดระบบการรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) แล้ว
             
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานเข้าระบบที่เว็บไซต์ภาคกลาง ที่ http://eme1.obec.go.th/~eme62/ (หรือไปที่เว็บไซต์ สพฐ. ไปที่เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ. สำนักติดตามและประเมินผล ไปที่ e-MES ภาคกลาง) กรอก user name และ password ของโรงเรียน ที่ช่องเจ้าหน้าที่โรงเรียนเข้าสู่ระบบ ไปที่ปี 2561 ไปที่รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลตามคำชี้แจงให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ รายละเอียดตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้
                                                                                                    กลุ่มนโยบายและแผน

                                                                              สพป.ปท. 2

                                                                           8 มกราคม 2561