ด้วย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561  เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน จากเว็บไซต์  (https://cct.thaieduforall.org) มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุน ให้ สพป.ปท.2 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 พร้อมหลักฐานการส่งเงินคืนระบุประเภทรายการและจำนวนเงินแต่ละราย )รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.สำเนาหนังสือ สพฐ.