ตามที่ สพฐ.ได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตัดยอดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นั้น มีจำนวนนักเรียนซำ้ซ้อนและมีนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จำนวนทั้งสิ้น 62 คน จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 มกราคม 2561(รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.รายชื่อนักเรียน

3.รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัว

4.ขั้นตอน

5.แบบรับรอง

6. แบบคำร้อง

7.แบบฟอร์มขอแก้ไข