ตามหนังสือ สพป.ปท. 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04087/ว 3897 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2561   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางตามคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ประกอบการพิจารณาดำเนินการ ส่งกลับ สพป.ปท. 2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น

      ในการนี้ ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. พบว่า โรงเรียนของท่านยังไม่ดำเนินการดังกล่าว จึงขอให้ท่านเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แล้วส่งกลับ สพป.ปท. 2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

     เอกสารแนบ