ตามที่ สพป.ปท.2 ได้แจ้งให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center : DMC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นั้น  บัดนี้ สพฐ. แจ้งว่า โรงเรียนสามารถดาวโหลดข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ ทางเว็บไซนต์ของ สพป.ปท.2 หัวข้อ  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560