ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/ เดือน (รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561