สพฐ.ได้อนุมัติงบประมาณปี 2561 โครงการครูคลังสมอง เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในอัตราค่าตอบแทนจ้าง 15,000 บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของเงินเดือนที่ได้รับให้กับบุคลากรรายเดิมและโรงเรียนเดิมทุกคน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือนำส่ง

2.บัญชีจัดสรร