แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.2 ดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางตามคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีเต็มรูปแบบ ส่งกลับ สพป.ปท.2  ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.แบบการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี

3.คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี