ด้วย สพป.ปท.2 จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา ให้จัดส่งหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้า การประปา หรือปริมาณงานและราคา ปร.4-6 พร้อมภาพถ่ายและหลักฐานการตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปท.2 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หากพันกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หนังสือนำส่ง

2.รายการปริมาณงานและราคา ปร.4-6