สพฐ. ได้แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2560 โดยจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ DMC ในการนี้ สพป.ปท.2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น ผ่านทางเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec60  รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. หนังสือนำส่ง

 2. คำชี้แจงคำชี้แจง