สพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560  ในการนี้ สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างผ่านทางเว็บไซต์  http://bobec.bopp-obec.info/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับโรงเรียนได้ตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (รายละเอียดดังแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือนำส่ง  2.ปฏิทินการจัดทำข้อมูล 3.คู่มือการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC