ด้วย สพฐ. ได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนมา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนด้านครุภัณฑ์ และอาคารสิ่งก่อสร้าง

      สพป.ปท. 2 จึงขอให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยละเอียด และเสนอขอตั้งงบประมาณ ตามรายการความขาดแคลน รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าไม่ประสงค์ขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว

            หนังสือนำ   


         คู่มือปี 62 งบลงทุน

           
          คู่มือการจัดทำโปรแกรม ปร.
          แบบ 1 คำนวณ FACTOR (ปร 456 ของบจากเขต)
          แบบ 2 คำนวณ FACTOR F (กำหนดราคากลาง)
          แบบประมาณการซ่อมแซม

          แบบขอตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 1-13

          แบบขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ 

          โปรแกรม ปร.4-5-6