เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

                ด้วย สพฐ. ขอให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียน ดำเนินการตอบแบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  ให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้

หนังสือแจ้ง     คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถาม