ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภาคเรียนที่2/2559และภาคเรียนที่ 1/2560 การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค. ถึง 30 ก.ย.2560) ส่งภายในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 (โทรสาร 02523-3531 หรือ e-mail)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานผลการดำเนินงาน