พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มนโยบายและแผน
ฮิต: 476

      ด้วย สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ ที่ขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ามีความจำเป็นต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง หรือไม่มีความจำเป็น โดยให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบนี้ มายืนยันความต้องการครุภัณฑ์ดังกล่าว ที่ กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560

    โรงเรียนที่ต้องมายืนยัน   หนังสือ สพฐ.