ด่วน   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปดภคค้างชำระของส่วนราชการ   ในการนี้ สพฐ. ขอให้สถานศึกษาเร่งรัดชำระค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมบันทึกข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคทุกเดือนผ่านเว็บไซต์ในระบบติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

http://e-budget.jobobec.in.th