ด่วนที่สุด  ตามที่ สพฐ ได้จัดสรรงบอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนเพื่อสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ในการนี้ หากนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรฯ มีการย้าย ลาออก ไม่สามารถรับเงินได้ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนดังกล่าวคืนส่วนกลาง ชื่อบัญชี "เงินอุดหนุนทั่วไป สพฐ." เลขที่บัญชี 059-0-19453-4 ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนาใบ Pay-in ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ ที่ ศธ 04087/ว5268 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560