ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) รวม 4โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน 2.แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลลดการใช้น้ำ 3. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการลดค่าไปษณีย์ 4.แบบฟอร์มการปรับปรุงกิจกรรม 5.แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา