ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียดบัญชีจัดสรรให้ดูได้จากแว็บไซต์ http://plan.bopp-obec.info และจะได้โอนเงินให้โรงเรียนต่อไป

สิ่งที่สงมาด้วย  หนังสือนำส่ง โรงเรียนที่ไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล บัญชีจัดสรร