ด้วย สพฐ.จะดำเนินการจัดการสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงในโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในการนี้ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง และกรอกแบบสอบถามการวิจัยการบริหารงบประมาณการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษารายชั่วโมง ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่ง สพป.ปท.2 ภายใน วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูล  หนังสือนำส่ง  แบบสอบถามการวิจัย