ตามหนังสือที่ ศธ 04087/ว2384 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สพป.ปทุมธานี เขต 2 จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณงบลงทุน และการคำนวณประมาณการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องประชุมจำรูญ รายละเอียดแจ้งมาแล้ว นั้น

          ในการนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ผู้ที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด  ลงในคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ที่จะนำมาใช้ในวันประชุม เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติในภาคบ่าย รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
          

          แบบฝึกหัด