เรียน   โรงเรียนวัดมูลจินดาราม  วัดเขียนเขต   ทองพูลอุทิศ  วัดทศทิศ  วัดธรรมราษฎร์เจริญผล   วัดโปรยฝน  และวัดสอนดีศรีเจริญ

         ด้วย สพฐ. ได้ตรวจสอบการรายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  พบว่า มีโรงเรียนยังรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน  ดังนั้น สพป.ปท.2 จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว  รายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  ผ่าน Google Chrome address :   http://e-budget.jobobec.in.th  เลือกรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน