ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต 2 จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณงบลงทุน และการคำนวณประมาณการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในการนี้ ขอเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่รับผิดชอบงานงบประมาณ โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
  หนังสือนำและกำหนดการ