ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนในสังกัด ระยะเวลา 6 เดือน(1 เมษายน-30 กันยายน 2560 ) ในการนี้ สพป.ปท.2 จึงได้จัดสรรรายการดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีเด็กพิการเรียนรวม ตามแนวทางการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สพฐกำหนด การจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในระยะเวลา 6 เดือน ให้ทำสัญญาจ้างได้ ตั่งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2560 หรือวันที่ทำสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นการจ้างโดยไม่ผูกพันกับงบประมาณปีต่อไป ทั้งนี้ สพฐ จะใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมที่โรงเรียนรายงานในโปรแกรม SET เป็นข้อมูลในการจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง  บัญชีจัดสรร  แนวทาง   บทบาท