ตามที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2  ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเสนอขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระยะ
3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ตามความจำเป็นและขาดแคลน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระยะ 3 ปี (ตามหนังสือที่ ศธ 04087/ว5638 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559) นั้น
        สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
รายละเอียด