สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนเด็กพิการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเหลักเกณฑ์การได้รับเงินค่าตอบแทน ส่งเอกสารตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ สพฐ กำหนดต่อไป หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าโรงเรียนไม่ประส่งขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง  สำเนาหนังสือ