ด้วย สพฐ. ได้เสนอขออุทธรณ์และขอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับชำระหนี้ตามสัญญาจ้าง   ในการนี้ สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ผ่านเว็บไซต์ Google Chrome  ที่ http://e-budgel.jobobec.in.th โดยใช้รหัส 6 หลัก(per_code) เป็น Username และ Password ตามที่ลงทะเบียนไว้ โดยให้เลือกปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยด่วนระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลสำหรับการพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือนำส่ง บัญชีรายละเอียด     รายชื่อโรงเรียน  คู่มือ