สพป.ปท.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี2560 กิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็งด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 3,000 บาท บัญชีดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือนำส่ง บัญชีจัดสรร