ด้วย สพฐ.ได้แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ผ่านทางเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec60 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00น.  . ในการนี้ สพป.ปท.2 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ระบบจะปิดวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง คำชี้แจงเพิ่มเติม