ด้วย สพป.ปท2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ให้แก่โรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดความยั่งยืนและเข้มแข็ง โรงเรียนละ 5,000 บาท บัญชีจัดสรรดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่ง  บัญชีจัดสรร