เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

           ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2
          ในการนี้จึงขอเชิญท่านและ/หรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านระบบสารสนเทศโปรแกรม DMC  โปรแกรมครุภัณฑ์ M-Obec  โปรแกรมสิ่งก่อสร้าง B-Obec และโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร E-MIS  เข้าร่วมประชุมตามจำนวนที่แจ้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ทั้งขอให้ผู้ที่จะเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ลงทะเบียนตอบรับการประชุม ที่  http://goo.gl/VjgMpW  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อนำรายละเอียดในแบบลงทะเบียนไใช้ในการแจกเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)

หนังสือนำส่ง