เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
          ด้วย สพ. ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ (รายละเอียดดังแนบ)  ในการนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการที่ 4 (ดังแนบ)  และโครงการที่ 5 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา 6 เดือนแรก (คือ 1 ต.ค.2559 - 31 มี.ค.2560) ในเว็บไซต์โดยใช้ Google chrome address : http://e-budget.jobobec.in.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หนังสือนำส่ง     โครงการในแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ   คู่มือการรายงานข้อมูลการใช้จ่าย