ด้วย สพฐ.ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2560 โครงการครูคลังสมอง จำนวน 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2560) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในอัตรค่าตอบแทนจ้าง 15,000 บาท/คน/เดือน พร้องเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของเงินเดือนที่ได้รับให้กับบุคลากรรายเดิมและโรงเรียนเดิมทุกคน รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือนำส่ง  บัญชีจัดสรร