เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา 2559

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ 17 โรงเรียน)

       ตามที่ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ มีโรงเรียน จำนวน 17 โรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา 2559  ดังนัน จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังแนบ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. 

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ