ด่วนที่สุด

เรื่อง  รายงานการใช้งบลงทุนตามมาตรการกระตุ่้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงเรียนปกติ ครั้งที่ 2

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบลงททุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงเรียนปกติ

          ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต 2  ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของโรงเรียนที่ได้รับงบลงทุนฯ (กรอกข้อมูลเมื่อมีความเคลื่อนไหวจนสิ้นสุดโครงการ)  โดยขอให้เร่งการดำเนินการโดยด่วนที่สุด
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ